Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost F.A.D.GROUP s.r.o. se sídlem 28. října 864 Ostrava Mariánské hory a Hulváky 70900

IČO: 10940855, DIČ CZ10940855

Vymezení pojmů:

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující význam:

“Prodávající” je F.A.D.GROUP s.r.o. se sídlem 28. října 864 Ostrava Mariánské hory a Hulváky 70900, IČO: 10940855

“Ceník” je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.easypeasybistro.cz

“Kupní cena” je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu a ceny Zboží určené Ceníkem.

“Kupující” je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky. “Zboží” jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.easypeasybistro.cz

“Předplatné” je objednávka Zboží na minimálně 5 dnů, u takovéto objednávky je Kupní cena Zboží v souladu s Ceníkem.

 1. ZBOŽÍ
 • Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího a dle norem a předpisů ČR s použitím kvalitních a čerstvých surovin a dále zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží v souladu s platnými právními předpisy a návodu na přípravu Zboží. Tyto informace sdělí Prodávající Kupujícímu prostřednictvím internetových stránek easypeasybistro.cz nebo osobně při předání Zboží, dále se Prodávající zavazuje Zboží Kupujícímu dopravit do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat způsobem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku.
 • Řidič rozváží Zboží Kupujícímu pravidelně ve večerních hodinách mezi 17:00-21:30 a to od neděle do čtvrtku. Dle domluvy případně v ranních hodinách mezi 7:00-9:00 od pondělí do pátku.
 • Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží předáno, bude Zboží doručeno následující den během náhradního rozvozu v ranních hodinách mezi 7:00 a 9:00 nebo možné k výdeji přímo v EASY PEASY BISTRU na adrese října 864 Ostrava Mariánské hory a Hulváky 70900 po předchozím upřesnění mezi řidičem a Kupujícím. Odevzdáním Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 • Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží a ceně prostřednictvím jídelníčku zveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího easypeasybistro.cz.
 • Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek. Zboží musí být spotřebováno do 72hodin po uskutečnění dodávky. Po otevření je Zboží důležité neprodleně spotřebovat.
 1. OBJEDNÁVKA
  • Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem: a) na telefonním čísle +420 725 036 474 a následném potvrzení objednávky přes email Kupujícího. b) prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách easypeasybistro.cz a www.fadgroup.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího formou e-mailu, c) telefonicky nebo osobně (v případě opětovné dodávky Zboží, kdy Kupující reaguje novou objednávkou na e-mail Prodávajícího oznamující blížící se konec předchozí objednávky), d) prostřednictvím on-line formuláře umístěného na internetových stránkách www.easypeasybistro.cz nebo www.fadgroup.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy dojde telefonickým potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího a potvrzením přes e-mail. Kupující vždy vyplněním formulářů, e-mailu souhlasí s obchodními podmínkami a ochranou osobních dat.
  • Objednávku Zboží je třeba uskutečnit nejpozději 72h před dnem, na který má být Zboží dodáno. Každá učiněná objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
  • V případě, že si Kupující objedná Zboží dle A. písm. c) tohoto článku prostřednictvím on-line formulářem, je podmínkou řádného dokončení objednávky vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky bude zaslán potvrzení o provedení objednávky zaslané na e-mail a prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo určené Kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde následným telefonickým potvrzením o potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 2. ZMĚNA/STORNO OBJEDNÁVKY
  • Prodávající prodlouží stávající objednávku Kupujícího o příslušný počet zrušených dní, b) Kupující si převede uhrazenu část kupní ceny za takto změněné/odhlášené Zboží do tzv. kreditu, který může použít k úhradě jiného, jím zvoleného Zboží. Platnost kreditu je jeden 6 měsíců, c) pokud Kupující nevyužije ani jedné z možností dle písemnosti a), b) tohoto odstavce, vznikne Prodávajícímu nárok na poměrnou část kupní ceny odhlášeného Zboží (tzv. storno), a to ve výši o 10% kupní ceny Zboží odhlášené ve lhůtě 4 až 7 pracovních dní přede dnem, na který má být zboží.
  • Na zbývající část Kupujícím uhrazené kupní ceny Zboží po odečtení storna, vystaví Prodávající dobropis a tento zašle Kupujícímu na jím objednávce určenou e-mailovou adresu s výzvou k uvedení čísla bankovního spojení, na který mu bude příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dní od jeho vystavení na bankovní účet určený Kupujícím.
  • Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést v pracovní dny prostřednictvím e-mailu nebo na telefonním čísle +420 725 036 474
  • Změny či zrušení do 13:00 h pracovního dne se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného pracovního dne a po 13:00 h, která se má uskutečnit čtvrtého dne po uplynutí pracovního dne.
  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen evidovat přijatou tržbu u správce daně online (v případě technického výpadku do 48 hodin.)
 3. KUPNÍ CENA
  • Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určené od Prodávajícího převzít, a to i způsobem určeným v čl. B odstavce 2 těchto podmínek, a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží řádně a včas Kupní cenu.
  • Splatnost faktury je 4 dny.
  • V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení a může Prodávající odmítnout dodávku objednaného Zboží až do doby úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.
  • Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsáni na bankovní účet Prodávajícího. V případě platby Kupní ceny v hotovosti v místě provozovny Easy Peasy Bistra bude vystaven doklad na přijatou částku Kupní ceny dle aktuálního Ceníku.
 4. PŘEDPLATNÉ
  • Předplatným se rozumí objednávka Zboží na minimálně 5 dní, u takového objednávky je Kupní cena Zboží v souladu s Ceníkem.
  • Prodloužení a zrušení Předplatného: vždy 72 h před ukončením Předplatného bude kontaktovat Kupujícího telefonicky a domluví se případně další předplatné nebo jeho pozastavení. Pokud se Prodávající nedovolá Kupujícímu, je zaslán email a SMS pro potvrzení následného předplatného.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UKLÁDANÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, identifikační číslo, adresa bydliště, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen jako OÚ) a to za účelem dopravy Zboží a realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlasí také se zpracováním OÚ prodávajícím pro účely zasílání informací a newsletter.
  • Zpracování OÚ Kupujícího může Prodávající prověřit třetí osobou, jakožto zpracovatele. Kromě zaměstnanců firmy a osob dopravujících nebudou OÚ prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předány třetím osobám.
  • OÚ budou zpracovány na dobu neurčitou a budou zpracovány v elektronické podobně nebo tištěné podobně.
  • Kupující prohlašuje, že poskytnuté OÚ jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí. Kupující může požádat o úpravu, vysvětlení nebo smazání OÚ.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své OÚ při elektronické objednávce (e-mail, formulář) uvádět správné a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých OÚ.
 6. ZASÍLANÍ NEWSLETTER
  • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zboží, službami nebo podnikem, obchodním sdělením Prodávajícího na e-mail a SMS zpráv.
 7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
  • Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ust. 2079 a následujícími zákony č. 89/2021 Sb. občanského zákoníku.
  • Kupující a Prodávající uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na coi.cz
  • Kupující prohlašuje, že je mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a srozumitelný.
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2021

 

Potřebujete Poradit?

Nemůžete si vybrat? Nebo nevíte jakou variantu krabiček zvolit? Nebo jen potřebujete poradit jak objednat? Napiště nám a my Vám co nejdříve odpovíme a poradíme. Nebo nám zanechte tel. číslo a my se Vám ozveme zpět.

  Adresa:

  28. října 864
  709 00 Ostrava-Mariánské Hory
  a Hulváky

  Kontaktujte nás:

  e-mail: info@fadgroup.cz

  Hotline:

  tel.: +420 739 600 435
  tel.: +420 725 036 474

  Provozní doba:

  Po-Pá: 10:00 - 17:00
  So-Ne: 11:00 - 19:00